MAIN MENU

FAQ MENU

 

  FAQ
   

SUPPORT MENU

 

 Training

 

 Solution

 

 Warranty

 

 Repair

 

 Service

  

 Knowledge
   

 
Login : 
Password : 

 

E-mail :
» 228 Total
visitor since
Apr 1st,2009


 

ระบบการจัดการกระบวนการผลิต บริษัท บางกอก ชีท เมทัล จำกัด Project
ส่วนประกอบของโปรแกรมหลักมี 5 ส่วนด้วยกันคือ
1. ส่วนรับข้อมูลจากแผนกขาย
2. ส่วนการวางแผนการผลิต
3. ส่วนการผลิต
4. ส่วนการตรวจสอบขั้นตอนการผลิต
5. ส่วนรับคลังสินค้า
1. ส่วนรับข้อมูลจากแผนกขาย
จากฐานข้อมูลหลักของโปรแกรมเสนอราคา ส่วนนี้จะรับข้อมูลดิบจากฐานข้อมูล โดยจะไม่สามารถการแก้ไขใบเสนอราคาใดๆ ใน Application นี้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงส่วนการเสนอราคาจะต้องเปลี่ยนแปลงในโปรแกรมเสนอราคาที่มีอยู่เดิมแล้วเท่านั้น เมื่อรับข้อมูลดิบแต่ละประเภทเข้ามาแล้ว โปรแกรมจะทำการแสดงขั้นตอนย่อย แยกเป็นสินค้า ลำดับการผลิตและลำดับเครื่องจักร ให้ที่หน้าจอมอนิเตอร์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนสั่งการผลิต (ข้อมูลดังกล่าวลูกค้าเป็นผู้กำหนดไว้ก่อนการผลิต สามารถเพิ่มเติมหรือลดได้โดยเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับอนุญาต) สามารถพิมพ์ใบสั่งผลิตออกทางเครื่องพิมพ์ได้
2. ส่วนการวางแผนการผลิต
เป็นส่วนที่เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตจะวางแผนการผลิตและกำหนดเวลาการผลิต ซึ่งจะใช้รูปแบบการระบุวันที่สิ้นสุดการผลิตในแต่เครื่องจักรการผลิตย่อยๆ นั้นๆ โดยไม่คำนึงถึงกำลังการผลิตของเครื่องจักร (นั้นหมายถึงสามารถสั่งการผลิตต่อหนึ่งเครื่องจักรเกินกำลังการผลิตในแต่ละวันได้) เจ้าหน้าที่จะสามารถเข้าไปในแต่ละลำดับของการผลิตโดยการใส่ Username และ Password แล้วระบุวัน เดือน ปี ลงในทุกๆลำดับของขั้นตอนการผลิตย่อยที่ละบรรทัด เรียงกันจนจบกระบวนการผลิต ส่วนพิเศษเพิ่มเติมในกรณีที่ต้องการกำหนดเวลาสิ้นสุดการผลิตในสินค้าชิ้นเดียวกันให้เป็นวันเดือน ปี เดียวกัน เจ้าหน้าที่สามารถเลือกรหัสสินค้าและระบุวันสิ้นสุดการผลิตเพียงครั้งเดียว โปรแกรมจะค้นหาขั้นตอนการผลิตย่อยของสินค้าชิ้นนั้นแล้วใส่วัน เดือน ปี กำหนดเวลาการผลิตให้เองโดยอัตโนมัติ สามารถพิมพ์รายงานปริมาณงานของเครื่องจักรแต่ละเครื่อง ออกทางเครื่องพิมพ์ได้
3. ส่วนการผลิต
คือส่วนการตรวจสอบความรับผิดชอบผลิตและการตัดทอนจำนวนชิ้นงาน ที่สั่งผลิตในเครื่องจักรแต่ละเครื่อง ออกตามจำนวนชิ้นงานที่ผลิตเสร็จแล้ว เจ้าหน้าที่ควบคุมประจำเครื่องจะเป็นผู้ป้อนจำนวนชิ้นงานที่ผลิตเสร็จแล้ว ที่จอ Touch Screen ที่ติดตั้งอยู่ประจำจุดในโรงงานผลิต (เบื้องต้น กำหนดไว้ 3 จุด) โดยเข้าไปเลือกเครื่องจักรในส่วนที่ตนเองรับผิบชอบด้วยการใส่ Username และ Password แล้วป้อนจำนวนชิ้นงานที่ผลิตเสร็จ จะใช้การป้อนตัวเลขรหัสชิ้นงานและจำนวนชิ้นงานโดยการสัมผัสหน้าจอ หรือ ใช้ Barcode Reader อ่านรหัสชิ้นงานและป้อนจำนวนชิ้นงานด้วยการสัมผัสหน้าจอก็ได้ โปรแกรมจะลดจำนวนที่ฝ่ายวางแผนการผลิตกำหนดมาให้เองโดยอัตโนมัติ เมื่อชิ้นงานถูกผลิตเสร็จสิ้นทั้งหมด จอ Touch Screen จะแสดงผลแปลว่าเสร็จสิ้นการผลิตในขั้นตอนย่อยนั้นแล้วส่งข้อมูลให้คอมพิวเตอร์ Server ทราบและบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลเช่นกัน ถือเป็นการโอนการผลิตแต่ยังไม่สมบูรณ์ โดยยึดเจ้าหน้าที่ผู้ที่ป้อนข้อมูลเป็นผู้โอนการผลิต เพื่อให้ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพทำการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ต่อไป
4. ส่วนการตรวจสอบขั้นตอนการผลิต
เป็นส่วนที่ทำการตรวจสอบความเรียบร้อยของการผลิตในแต่ละขั้นตอนย่อย ก่อนส่งต่อไปยังขั้นตอนย่อยต่อไป เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพจะต้องป้อน Username และ Password เพื่อระบุบุคคลตรวจสอบแล้วโปรแกรมจะทำการแสดงผลแปลว่าการโอนนั้นสมบูรณ์ เครื่องจักรลำดับต่อไปสามารถนำชิ้นงานนี้ไปผลิตต่อได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ Server ทำการบันทึกข้อมูลการโอนลงฐานข้อมูล สามารถพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้
5. ส่วนรับคลังสินค้า
เป็นส่วนสุดท้ายของการผลิต จะทำการรับสินค้าจากส่วนการผลิตสุดท้าย และตรวจสอบคุณภาพของสินค้า แล้วเก็บสินค้าเข้าสู่คลังสินค้า เพื่อดำเนินการส่งสินค้าสู่ลูกค้าต่อไป สามารถพิมพ์ข้อมูลสินค้าของคลังสินค้าออกทางเครื่องพิมพ์ได้
 
 
 
  ไม่มี Catalog
  ไม่มี Select Guide
  ไม่มี Manual
  ไม่มี Software
 
 

 
 
Project TOA
CPF ( เครื่องนวดไก่ )
Project Mitsui
Project PSP (ระบบตรวจสอบขั้นตอนบรรจุน้ำมัน ลดการสูญเสีย)
Project เครื่องเป่าขวด
Project งานคอนโทรลเครื่อง Techniccolor
Project งานไลท์ออน
Project ไทยมาลายากลาส
อัลลายด์ เทค (คอนโทรลเครื่องเชื่อม)
 
 
THAISERVO.COM
Copyright © 2020 THAISERVO.COM. All right reserved.
22 Soi Serithai 81/2, Serithai Road, Khannayao, Bangkok, Thailand, 10230 / TEL. 0-29060909 / FAX. 0-2995-3586